top of page

חינוך וולדורף

waldorf-leag-TEMP.jpg

מה זה חינוך וולדורף?

חינוך וולדורף הוא תפיסה חינוכית המבוססת על תהליך התפתחות הילד כפי שראה אותה הפילוסוף האוסטרי רודולף שטיינר. הוא מציע דרך התבוננות אחרת על הילד, הנתפס בו כישות מתפתחת ומשתנה, וממנה נגזרת דרך לימוד ייחודית.

 

הלימוד בבית הספר נעשה בתקופות לימוד, בגיל היסודי בשלוש תקופות עיקריות שחוזרות על עצמן בריתמוס קבוע: רישום צורה, כתיבה ושפה. אופן הלימוד בדרך זו מציע העמקה של כל תחום ולמידה של הנושא בצורה יסודית.

המחנך בחינוך וולדורף מלווה את הילד בכל שלבי בית הספר, והשאיפה היא שמחנכים ילוו את הכיתה מכיתה א ועד ח.

סדר היום מתחיל בשיעור ראשי קבוע עם מחנך הכתה, במהלכו הילדים מדקלמים ושרים, יוצאים למסלול בוקר וקופצים בחבל, חוזרים ללמידה במעגל, ומסיימים בכתיבה במחברת.

לימודי האומנות בבית הספר הם חלק בלתי נפרד מליבת בית הספר, והילדים חווים לימודי מלאכה, מוזיקה, אוריתמיה וצבעי מים כחלק משגרת השבוע הקבועה.

bottom of page